Požární ochrana

Služby PO

Zajišťujeme služby odborně způsobilé osoby dle § 11 zákona č. 133/1985 Sb. o Požární ochraně v platném znění

 • vypracování dokumentace PO
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • požární řády požárně nebezpečných pracovišť
 • požární poplachové směrnice
 • evakuační plány – textová i grafická část dokumentace zdolávání požáru
 • stanovení podmínek požární bezpečnosti
 • provádění preventivních požárních prohlídek dle začlenění do kategorie požárního nebezpečí
 • vstupní a periodická školení zaměstnanců v PO
 • vstupní a periodická školení vedoucích zaměstnanců v PO
 • odborná příprava požárních hlídek a preventistů v PO
 • jednání s orgány státního požárního dozoru
 • odborné poradenství v PO

Revize a servis

Hasící přístroje a hydrantové systémy:

 • kontroly hasících přístrojů
 • tlakové zkoušky hasících přístrojů
 • opravy hasících přístrojů
 • zpracování revizních zpráv
 • kontroly hydrantů a hydrantových systémů
 • kontrola tlakových a průtokových parametrů vnitřních a vnějších odběrných míst
 • kontrola vybavenosti vnitřních odběrných míst
 • kontrola funkčnosti uzávěrů a výtokových armatur
 • kontrola ochrany zařízení pro zásobování požární vodou
 • kontrola správnosti a viditelnosti označení vnitřních odběrných míst
 • vyhotovení záznamu o provedené kontrole